Naujienos

 
   

Projektų valdymo mokymai NVO organizacijoms “Ką daryti gavus finansavimą?”

[2015-04-03] [Idėjos]
Mokymų tikslinė grupė:
NVO organizacijų vadovai, darbuotojai, asmenys susiję su projektų rengimu, įgyvendinimu, kontrole ir priežiūra.

Mokymo metodai:
Nuoseklus medžiagos įsisavinimas. Paskaitos, darbas grupėmis, individualios užduotys, situacijų analizė, diskusijos.


I dalis: “Projektų valdymas” - 8 ak. val. (6 ak. val. praktiniai užsiėmimai)

Mokymo programa vykdoma penkiais etapais, apimančiais visą projekto vykdymo ciklą nuo projekto parinkimo iki užbaigimo:
1. Projekto parinkimas ir suformulavimas.
2. Projekto planavimas.
3. Projekto veiklų įgyvendinimas ir kontrolė.
4. Projekto ataskaitų rengimas.
5. Sėkmingas projekto rodiklių pasiekimas ir užbaigimas.

Rezultatai po mokymų:
Mokymų dalyviai išmoks dirbant komandoje dalintis patirtimi, valdyti projekto riziką, įsisavins projektų valdymo įgūdžius, reikalingus efektyviam organizacijos laiko, pinigų ir darbuotojų gebėjimų panaudojimui.

Programa:
„Projekto parinkimas ir suformulavimas”:
1. Projekto parinkimas. Praktinė užduotis.
2. Projekto idėjos kūrimas. Paktinė užduotis.

„Projekto planavimas“. Praktinė užduotis:”
1. Projekto tikslų, uždavinių formavimas.
2. Projekto veiklų formavimas, veiklų įgyvendinimo plano rengimas.
3. Projekto rezultatų formavimas, rodiklių pasiekimas.
4. Projekto atitikčių finansavimo šaltiniams formavimas, rizikų nustatymas, valdymas.

„Projekto veiklų įgyvendinimas ir kontrolė“:
1. Projekto apimties valdymas.
2. Projekto rizikų valdymas.
3. Kaštų valdymas.
4. Laiko ir trukmės valdymas.
5. Žmogiškųjų išteklių valdymas.
6. Projekto viešinimas.
7. Kokybės valdymas.
8. Tiekimo valdymas.
9. Projekto valdymo metodai ir priemonės.

„Projekto ataskaitų rengimas”. Praktinė užduotis:””
1. Ataskaitų po projekto užbaigimo rengimas (galutinės ataskaitos pildymas), praktiniai aspektai.
2. Ataskaitų po projekto užbaigimo rengimas (metinės ataskaitos), rodiklių skaičiavimo (fiksavimo metodikos).

„ Sėkmingas projekto rodiklių pasiekimas”. Praktinė užduotis:””
1. Praktiniai rodiklių skaičiavimo aspektai.


II dalis: “Projektų finansų valdymas” - 4 ak. val. (praktiniai užsiėmimai)

Mokymo programa vykdoma dviem etapais, apimančiais visą projekto vykdymo ciklą: nuo projekto parengimo iki įgyvendinimo (užbaigimo):
1. Projekto rengimas: finansinė projekto rengimo dalis.
2. Projekto vykdymas ir užbaigimas: finansiniai projekto įgyvendinimo aspektai.

Rezultatai po mokymų:
Mokymų dalyviai išmoks dirbant komandoje dalintis patirtimi, planuoti, valdyti projekto finansus, riziką, įsisavins projektų rengimo ir valdymo įgūdžius, reikalingus efektyviam organizacijos laiko, pinigų ir darbuotojų gebėjimų panaudojimui.

Programa:
„Projekto rengimas: finansinė projekto rengimo dalis“. Praktinė užduotis“:
1. Aprašų dėl finansuojamų lėšų gavimo analizė.
2. Finansavimo programai taikomos formos.
3. Finansavimo programai taikomi teisės aktai.
4. Finansavimo biudžeto sudarymas.

Projekto vykdymas ir užbaigimas: finansiniai projekto įgyvendinimo aspektai”:
1. Mokėjimo prašymų teikimo grafiko rengimas.
2. Gauto finansavimo išlaidų tinkamumo pagrindimas.
3. Dokumentai, pagrindžiantys išlaidų tinkamumą.
4. Projektinių lėšų apskaita.
5. Mokėjimo prašymų rengimas.
6. Finansavimo parodymas finansinėse ataskaitose

III dalis: „Viešieji pirkimai“ - 4 ak. val. (praktiniai užsiėmimai)
Mokymo programa apima projekto įgyvendinimo ciklą nuo projekto vykdymo pradžios iki sėkmingo įgyvendinimo .

Rezultatai po mokymų:
Viešieji pirkimai viešojo sektoriaus atstovams būdas įsigyti jų funkcijoms vykdyti reikiamas prekes, paslaugas ar darbus. Mokymų metu dalyviai įgis žinių, ką turėtų žinoti įgyvendinant ES projektus, kad viešųjų pirkimų procedūros taptų efektyvesnės, leistų tinkamai įgyvendinti projektus ir įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšas.

Programa:
“Viešųjų pirkimų vykdymas NVO (pradedantiesiems)”:
1. Viešųjų pirkimų įtaka Projekto vykdymui. Pagrindiniai projektų apribojimai - laikas, apimtis, biudžetas.
2. Viešųjų pirkimų akcentavimas projektų planavimo ir inicijavimo etape. Praktiniai aspektai.
3. Pagrindiniai ES ir nacionaliniai viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, kurių privalu laikytis.
4. Įgyvendinančiosios institucijos VP kontrolė: išankstinė ir paskesnė
5. Pirkimo dokumentų parengimas ir tinkamas procedūrų vykdymas: prielaidos laiku panaudoti skirtą finansavimą.
6. Dažniausiai pasitaikančios projektų ir viešųjų pirkimų planavimo klaidos ir kaip jų išvengti.
7. Praktiniai pavyzdžiai: kai perkamas kuras, kanceliarinės ir kt. prekės bei ryšio, transporto ar renginių organizavimo-mokymų paslaugos ir pan.)

IV dalis: „Komunikacija“ - 4 ak. val. (praktiniai užsiėmimai)

Mokymo programa apima projekto viešinimo praktinius aspektus (projekto sklaidą), tikslinės informacijos apie projektą, pasiektus rezultatus, viešinimą naudojantis atitinkamomis priemonėmis.

Rezultatai po mokymų:
Mokymų metu dalyviai įgis žinių, apie projekto viešinimą, sklaidos kanalus, įgyvendinant tiek ES, tiek struktūrinių fondų iniciatyvas. Tai leis efektyvinti viešinimo veiklą ir tinkamai įgyvendinti ir įsisavinti skirtas lėšas.

Programa:
1. Projekto komunikacija: projekto darbo grupė NVO, komunikacija su projekto partneriais ir projektą administruojančia ir vykdančia komanda.
Komunikacijos priemonės.
2. Projekto veiklų ir rezultatų sklaida. Praktiniai aspektai.

Viešinimo plano rengimas
3. Viešinimo priemonės
4. Projektų viešinimo specifika (mažo biudžeto viešinimo priemonių įgyvendinimas ir pan.)
5. Projekto rezultatų panaudojimas po projekto įgyvendinimo.


V dalis: „Dokumentų ataskaitų tvarkymas” – 4 ak. val. (praktiniai užsiėmimai)

Mokymų programa apima projektų dokumentacijos rengimo praktinius aspektus nuo projekto paraiškos rengimo iki projekto užbaigimo.

Rezultatai po mokymų:
Mokymų dalyviai gebės tinkamai parengti, tvarkyti ir saugoti dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu.

Programa:
1. Dokumentų valdymas: efektyvios dalykinės komunikacijos raštu principai. LR įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos apžvalga.
2. Projekto dokumentų valdymas, rengimas, tvarkymas, apskaita, saugojimas. ES projektų dokumentacijos rengimo, valdymo ir saugojimo praktiniai aspektai.

VI dalis: „Projektu užbaigimas, naujų projektų paieška“ - 6 ak. val. (praktiniai užsiėmimai)

Mokymų programa apima projektų užbaigimo aspektus, projektų tęstinumo galimybes, įsipareigojimų įvykdymo praktinius aspektus ir problematiką, naujų projektų paiešką.

Rezultatai po mokymų:
Mokymų dalyviai gebės formuoti ir numatyti projektų tęstinumo galimybes, gebės planuoti ir kontroliuoti projektų įsipareigojimų praktinius aspektus, gebės užtikrinti projektų tęstinumą rengiant naujus projektus.

Programa:
1. Projektų užbaigimo praktiniai aspektai. Įsipareigojimų įvykdymas, dažniausiai pasitaikančios klaidos.
2. Projektų tęstinumas. Naujų projektų paieška.

DOVANA:
Projektų dokumentų saugojimo segtuvo pavyzdys.

Mokymai gali būti organizuojami atskirai pagal poreikį.

Registracija į mokymus vyksta el. paštu: info@bdsolutions.lt

Kontaktiniai asmenys: Arūnė Aniulytė, mob.: 867809802; Kristina Nargėlaitė, mob.: 861616718

Renginių datos ir vietos bus tikslinamos atsižvelgiant į dalyvių skaičių.


---
visos naujienos

 
  LTEN  
 

Business development solutions © 2008
E-sprendimas:
Justina Matusevičiūtė, Linas Šimkus